1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงิน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนพัสดุที่คุณลูกค้าส่งคืนให้เรา
 2. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน/การคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
  1. ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่ได้รับมีตำหนิไม่ตรงตามข้อมูลในเวป
  3. สินค้าเสียหายจากการขนส่ง
  4. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เช่น สีหรือขนาดไม่ถูกต้องตามการสั่งซื้อ
 3. สินค้าต้องถูกส่งคืนทางร้านในสภาพที่ลูกค้าได้รับจากทางร้าน ยังไม่ถูกใช้งาน
 4. ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้าผ่านทางบัญชีที่ลูกค้าแจ้ง หลังจากที่ได้รับสินค้าส่งคืนจากลูกค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าที่คืนตามข้อตกลงในเรื่องของสภาพสินค้าที่คืน